"Loading..."

Algemene voorwaarden.

Laatste update: april 2020

Verhouding CheersForTheHeroes- Horecapartner
Artikel 1: OVEREENKOMST EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1

Iedere kandidaat-horecapartner kan zich aanmelden op de website van VZW CHEERS FOR THE HEROES (hierna: CFTH), zijnde www.cheersfortheheroes.be .

CFTH zal op haar beurt een online formulier ter beschikking stellen van de kandidaat- horecapartner.

Iedere kandidaat-horecapartner dient het ter beschikking gestelde formulier in te vullen en (elektronisch) terug te sturen, alvorens hij aperitefboxen kan aanbieden en verkopen via de website www.cheersfortheheroes.be .

De overeenkomst ontstaat op het moment dat CFTH het ingevulde en (elektronisch) gehandtekend formulier terug ontvangt. De kandidaat-horecapartner wordt alsdan als horecapartner beschouwd.

1.2

Deze algemene voorwaarden gelden op overeenkomsten met CFTH, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op de documenten van de horecapartner en met uitsluiting van de voorwaarden van de horecapartner. Door het aangaan van de overeenkomst met CFTH erkent de horecapartner van de algemene voorwaarden van CFTH te hebben kennis genomen en deze te hebben aanvaard.

1.3

CFTH heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de website zijn gepubliceerd.

Artikel 2: AANBOD
2.1

CFTH stelt een website ter beschikking aan de horecapartner. Uiteindelijke doel is het creëren van een nationaal aperitiefmoment op 16 mei 2020.

De horecapartner biedt aperitiefboxen aan via de website van CFTH aan de eindklanten.

De horecapartner bepaalt de zelf de inhoud en de prijs van de aperitiefboxen. In deze prijs dienen de transactiekosten, leveringskosten en de forfaitaire bijdrage van 3,00 EUR te zijn inbegrepen. De prijs is inclusief BTW.

2.2

CFTH is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door horecapartner vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op de website op te nemen of van de website te verwijderen indien dit naar oordeel van CFTH niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van CFTH schadelijk kan zijn voor de goede naam van CFTH.

ARTIKEL 3: BESTELLING EN LEVERING/AFHALING
3.1

De eindklant kan via de website van CFTH een bestelling plaatsen voor een door de horecapartner aangeboden aperitiefbox.

CFTH stuurt de bestelling rechtstreeks door naar de horecapartner.

Een bestelling voor een door de horecapartner aangeboden aperitiefbox zal vervolgens verder worden verwerkt door de horecapartner zelf.

3.2

De horecapartner draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de levering/niet-conformiteit of desgevallend de afhaling aan/door de eindklant.

De horecapartner verbindt er zich toe dat de levering of desgevallend de afhaling kan geschieden tegen uiterlijk 16 mei 2020 om 18u.

CFTH kan hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor eventuele laattijdige levering en de horecapartner verbindt er zich toe CFTH te vrijwaren voor mogelijke schadeclaims die hieromtrent ten aanzien van CFTH worden gericht.

3.3

De horecapartner zal zelf contact opnemen met de eindklant en hem/haar de nodige informatie verstrekken indien er geen tijdige levering kan plaatsvinden of indien de eindklant het de aperitiefbox dient af te halen.

De horecapartner zal bij het verzenden of afhalen van de bestelling een aantal stickers bijleveren, die hem tijdig ter beschikking zullen worden gesteld door CFTH.

3.4

De horecapartner erkent dat via de website alleen bestellingen met een Belgisch bezorgadres kunnen worden geaccepteerd.

Artikel 4: OVEREENKOMST TUSSEN EINDKLANT EN HORECAPARTNER
4.1

Indien een eindklant via de website van CFTH overgaat tot de aanschaf van een door de horecapartner aangeboden aperitiefbox, komt een koopovereenkomst tot stand tussen de horecapartner en de eindklant.

4.2

De horecapartner erkent dat CFTH geen partij bij deze koopovereenkomst is en/of wordt. CFTH treedt enkel op als tussenpersoon.

Eindklanten zullen echter de "Algemene voorwaarden verhouding CFTH - eindklant", zoals gepubliceerd op de website van CFTH, moeten accepteren alvorens eindklanten over kunnen gaan tot het sluiten van een koopovereenkomst met de horecapartner via de website.

Deze laatste voorwaarden gelden enkel tussen CFTH en de eindklant.

4.3

De horecapartner is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de koopovereenkomst. De horecapartner erkent dat CFTH hiervoor geen enkele verantwoordelijk of aansprakelijkheid kan dragen.

De eindklant zal CFTH vrijwaren tegen enige schadeclaim die een eindklant instelt jegens CFTH als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de koopovereenkomst.

4.4

De klantenservice, garantie, het heroepingsrecht en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de horecapartner.

De horecapartner verbindt zich ertoe zich te houden aan alle vigerende wettelijke bepalingen dienaangaande.

De horecapartner gaat ermee akkoord dat CFTH de “Algemene voorwaarden verhouding horecapartner – eindklant” op zijn website publiceert die van toepassing zijn op de verhouding tussen de eindklant en de horecapartner.

De horecapartner erkent van deze “Algemene voorwaarden verhouding horecapartner – eindklant” te hebben kennis genomen en zich eraan te zullen houden.

4.5

De horecapartner is algemeen verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de ““Algemene voorwaarden verhouding horecapartner – eindklant”, alsook de “Algemene voorwaarden verhouding CFTH – eindklant”.

De horecapartner is niet gerechtigd hiervan af te wijken, of de verkoop met een eindklant buiten de website om te (her)sluiten.

4.6

CFTH stuurt de eindklanten nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per e-mail.

Vanaf dan verloopt het contact van de eindklant rechtstreeks met de horecapartner.

De horecapartner geeft CFTH echter de toestemming om met de eindklant rechtstreeks te communiceren, zonder dat CFTH partij wordt bij de koopovereenkomst.

ARTIKEL 5: BETALINGEN
5.1

De eindklanten betalen hun bestelling aan CFTH via het betaalsysteem op de website.

Om veiligheidsredenen kan dit enkel gebeuren via Bancontact.

De transactiebeheerder van de website is MOLLIE B.V., ondernemings naar Nederlands recht, met zetel te Keizersgracht 313 Stratenplan, 1016 EE Amsterdam, Nederland, ondernemingsnummer 0646.950.903.

5.2

De horecapartner zal bij levering/afhaling een factuur sturen/overhandigen in eigen naam aan de eindklant, met vermelding dat dit reeds werd voldaan op rekening van CFTH.

5.3

CFTH stort vervolgens het door de eindklant betaalde bedrag voor de aperitiefbox door naar de horecapartner, onder aftrek van een forfaitair bedrag van 3,00 EUR per verkochte aperitiefbox. Dit bedrag gaat integraal door naar #ClapAndAct, een initiatief dat de werking van de Belgische ziekenhuizen ondersteunt.

De betaling van CFTH naar de horecapartner zal plaatsvinden ten laatste 15 dagen na het event.

CFTH bezorgt de horecapartner op haar beurt een factuur voor voldaan voor het ingehouden bedrag van 3,00 EUR per verkochte aperitiefbox.

5.4

De horecapartner is niet gerechtigd om rechtstreeks door de eindklant aan hem gedane betalingen te accepteren. De horecapartner zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de eindklant restitueren en de eindklant er op wijzen dat betaling uitsluitend aan CFTH kan plaatsvinden.

De horecapartner accepteert hierdoor dat een betaling door een eindklant aan CFTH de eindklant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de horecapartner.

Artikel 6: GEBRUIK GEGEVENS VAN DE EINDKLANT
6.1

CFTH verstrekt aan de horecapartner enkel en alleen de persoonsgegevens van de eindklanten voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst of wanneer de eindklant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven.

6.2

De horecapartner garandeert dat zij de eindklanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de koopovereenkomst.

6.3

De horecapartner zal alle klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder,maar niet beperkt tot, de GDPR-wetgeving).

6.4

CFTH staat niet in voor de juistheid van de door klanten aangeleverde (persoons)gegevens.

Artikel 7: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1

CFTH verkrijgt het recht het beeld- en woordmerk van de horecapartner te gebruiken.

7.2

De horecapartner zal op zijn beurt de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van CFTH volledig respecteren.

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID
8.1

De horecapartner vrijwaart CFTH volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit onderhavige algemene voorwaarden of de vigerende wetgeving.

8.2

Behoudens opzet en/of grove schuld van CFTH, is CFTH op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de horecapartner in verband met het gebruik van de website of de aperitiefbox, zoals – maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de website, technische storingen, onjuiste informatie etc.

Artikel 9 : BEVOEGDHEID - RECHTSKEUZE
9.1

In de verhouding tussen CFTH en de horecapartner is enkel het Belgisch recht van toepassing.

9.2

In de verhouding tussen CFTH en de horecapartner zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

ARTIKEL 10: NIETIGHEID
10.1

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst met zich mee.

Verhouding CheersForTheHeroes- Eindklant
Voorafgaand: Ondernemingsgegevens
Naam: VZW CHEERS FOR THE HEROES
Adres: Koning Albertstraat 15 bus 1, 8500 KORTRIJK
Telefoon: +32495/694121
E-mail: hello@cheersfortheheroes.be
Ondernemingsnummer: 0745930988
Artikel 1: TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1

Deze algemene voorwaarden gelden op de bestelling en koop van producten bij de horecapartners van VZW CHEERS FOR THE HEROES (hierna: CFTH) via de website www.cheersfortheheroes.be.

1.2

Iedere eindklant die een bestelling plaatst van een product dat door een horecapartner wordt aangeboden op de website van CFTH, aanvaardt de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel eindklanten die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als op eindklanten die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.

1.3

CFTH heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de website zijn gepubliceerd. Indien een eindklant nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een horecapartner, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 2: VERPLICHTINGEN VAN DE EINDKLANT
2.1

De eindklant dient op het moment van het plaatsen van een bestelling en koop van de horecapartner minstens 18 jaar oud te zijn.

2.2

CFTH is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen niet te verwerken dan wel er voorwaarden aan te verbinden.

2.3

De eindklant verklaart in overeenstemming te handelen met deze algemene voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

2.4

De eindklant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem/haar verstrekte gegevens.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST MET DE HORECAPARTNER
3.1

De eindklant erkent dat door de bestelling op de webstie van CFTH een koopovereenkomst tot stand komt tussen de eindklant en de horecapartner.

De eindklant erkent dat CFTH geen partij is en/of wordt bij deze overeenkomst.

3.2

Bij vragen en/of klachten over de door eindklant aangeschafte producten van de horecapartner, dient de eindklant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betrokken horecapartner.

De eindklant erkent dat hij/zij geen beroep kan doen op CFTH en CFTH op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief, maar niet beperkt tot eventuele laattijdige levering of niet-conformiteit van het aangeschafte product.

3.3

De klantenservice, garantie, het herroepingsrecht en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de horecapartner.

De “Algemene voorwaarden verhouding horecapartner – eindklant” zijn terug te vinden op de website van CFTH.

Indien een eindklant een product aanschaft bij de horecapartner verbindt hij zich ertoe de “Algemene voorwaarden verhouding horecapartner – eindklant” te lezen en te accepteren.

Indien een eindklant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, dient hij/zij dit te melden aan de horecapartner conform de “Algemene voorwaarden verhouding horecapartner – eindklant”.

CFTH zal het door de eindklant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. CFTH mag echter wachten met terugbetalen tot de horecapartner het product heeft ontvangen of tot de eindklant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 4: BESTELLING EN LEVERING/AFHALING
4.1

De eindklant kan via de website van CFTH een bestelling plaatsen voor een door de horecapartner aangeboden aperitiefbox.

CFTH stuurt de eindklanten nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen een bevestiging per e-mail.

CFTH stuurt de bestelling rechtstreeks door naar de horecapartner.

De bestelling zal vervolgens verder worden verwerkt door de horecapartner zelf.

4.2

De horecapartner draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de levering of desgevallend de afhaling aan/door de eindklant.

De horecapartner verbindt er zich toe dat de levering of desgevallend de afhaling kan geschieden tegen uiterlijk 16 mei 2020 om 18u.

CFTH kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor eventuele laattijdige levering/niet- conformiteit.

4.3

De horecapartner zal zelf contact opnemen met de eindklant en hem/haar de nodige informatie verstrekken indien er geen tijdige levering kan plaatsvinden of indien de eindklant de aperitiefbox dient af te halen.

ARTIKEL 5: BETALING
5.1

De eindklant is de koopprijs van het bij de horecapartner aangekochte product verschuldigd aan CFTH.

De betaling kan uitsluitend plaatsvinden aan CFTH.

De eindklant is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de horecapartner.

5.2

Betaling gebeurt uitsluitend online via het betaalsysteem op de webshop. Om veiligheidsredenen is betaling enkel mogelijk met Bancontact. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de bestelling.

5.3

De transactiebeheerder van de website is MOLLIE B.V., ondernemings naar Nederlands recht, met zetel te Keizersgracht 313 Stratenplan, 1016 EE Amsterdam, Nederland, ondernemingsnummer 0646.950.903.

5.4

De horecapartner zal bij levering/afhaling een factuur sturen/overhandigen in eigen naam aan de eindklant, met vermelding dat dit reeds werd voldaan op rekening van CFTH.

Artikel 6: GEBRUIK GEGEVENS VAN DE EINDKLANT
6.1

De eindklant zal zijn gegevens zo correct mogelijk invullen en meedelen aan CFTH.

De eindklant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat hij/zij tijdig kennis kan nemen van de door de horecapartner of CFTH verzonden informatie.

CFTH is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

6.2

De eindklant verklaart te weten en ermee in te stemmen dat zijn persoonlijke gegevens, e- mailadres en telefoonnummer aan de horecapartner worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst/de bestelling of als de eindklant hiervoor toestemming heeft gegeven.

De horecapartner is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de eindklant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de eindklant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

Artikel 7 : BEVOEGDHEID - RECHTSKEUZE
7.1

In de verhouding tussen CFTH en de eindklant is enkel het Belgisch recht van toepassing.

7.2

In de verhouding tussen CFTH en de eindklant zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

ARTIKEL 8: NIETIGHEID
8.1

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst met zich mee.